Begrepp och definitioner

SAMMANFATTNING AV CENTRALA BEGREPP I DATABASEN

Följande begrepps variabeldata finns tillgängliga i databasen. De definieras i enlighet med förteckningen nedan.

 

Begrepp

Definition

Handelsdefinitioner
Dagligvaruhandel Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaruhandel Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel, Övrig sällanköpsvaruhandel.
  Följande ingår ej i databasen: motorhandel (SNI 45), partihandel (SNI 46), bensinhandel (SNI 47.3), renodlad postorder/e-handel (SNI 47.91)
Omsättning dagligvaruhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor.
Omsättning sällanköpsvaruhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor.
Omsättning total detaljhandel Omsättning per kommun inklusive moms, löpande priser, miljoner kronor
Omsättningsutveckling dagligvaruhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Omsättningsutveckling sällanköpsvaruhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Omsättningsutveckling total detaljhandel Omsättningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Försäljningsindex dagligvaruhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i dagligvaruhandeln
Försäljningsindex sällanköpsvaruhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i sällanköpsvaruhandeln
Försäljningsindex total detaljhandel Faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag i total detaljhandel
Jämförelseindex dagligvaruhandel Medianvärde för försäljningsindex i dagligvaruhandeln i respektive kommungrupp
Jämförelseindex sällanköpsvaruhandel Medianvärde för försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln i respektive kommungrupp
Jämförelseindex total detaljhandel Medianvärde för försäljningsindex i total detaljhandel i respektive kommungrupp
Sysselsatta dagligvaruhandeln Antal sysselsatta 16+ år inom dagligvaruhandeln
Sysselsatta sällanköpsvaruhandeln Antal sysselsatta 16+ år inom sällanköpsvaruhandeln
Sysselsatta total detaljhandel Antal sysselsatta 16+ år inom total detaljhandel
Andel av förvärvsarbetande Andelen sysselsatta inom detaljhandeln i relation till totala antalet förvärvsarbetande
Omsättning per sysselsatt Omsättning mkr per sysselsatt i detaljhandeln
   
Demografiska definitioner
FA-region En FA-region är en funktionell arbetsmarknadsregion inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen är främst tänkt att användas vid regionala analyser. Indelningen i FA-regioner är av "normativ" karaktär och bygger på utvecklingstendenser i arbetspendlingen. Avsikten är att indelningen ska kunna ligga fast under minst tio år. Indelningen baseras främst pendlingsstatistik från 2003. Men hänsyn har även tagits till andra faktorer som trender i arbetspendlingen och andra faktorer som kan förändra resmönstren på ett genomgripande sätt.
Befolkning Befolkning per kommun
Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling per kommun, procentuell förändring jämfört med föregående år
Åldersstruktur Procentuell andel av totalbefolkningen i åldern 0-17, 18-24, 25-44, 45-64 och över 65 år.
Nettopendling Inpendling minus utpendling
Gästnätter per invånare Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (exklusive camping) per invånare.
Fritidshus per 1 000 invånare Antal fritidshus per 1 000 invånare
Inkomstindex Nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket.
   
Kommungrupper (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 
Storstäder Minst 200 000 invånare i kommunens största tätort
Pendlingskommun nära storstad
Minst 40 % utpendling till storstad eller storstadsnära kommun
Större stad Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i kommunens största tätort
Pendlingskommun nära större stad
Minst 40 % utpendling till större stad
Lågpendlingskommun nära större stad
Mindre än 40 % utpendling till större stad
Mindre stad/tätort
Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största tätort
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort
Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort
Landsbygdskommun Mindre än 15 000 inv i kommunens största tätort, lågt pendlingsmönster
Landsbygdskommun med besöksnäring
Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.

 

Källor:

 Huvudkälla

  • Uppgifterna om detaljhandeln i Handeln i Sverige baseras huvudsakligen på SCB:s regionala omsättningsstatistik, REGON
  • REGON bygger på företagens momsredovisning
  • Även demografisk data och turismstatistik har SCB som källa

 Övriga källor 

  • Offentliga årsredovisningar
  • Inrapportering från köpcentrum
  • Inrapportering från Ikea och Systembolaget
  • Branschtidningar (Fri Köpenskap, Tidningen Market, Dagens handel)
  • Kontakt med butiker och kommuner
  • Intern kunskap och erfarenhet av detaljhandeln
 
Minst 200 000 invånare i kommunens största tätort