Kvalitetsdata från HUI Research

UNDERLAG FÖR BÄTTRE AFFÄRER

Databasen Handeln i Sverige är sammanställd av HUI Research och baserad på mångårig erfarenhet och analys av svensk detaljhandel. I databasen kan uppgifter sökas för enskilda kommuner. Dessutom erhåller du samma variabelinformation för länet och riket som helhet. Därtill finns möjligheter att söka uppgifter per kommungrupp i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning år 2017. I databasen går det också att söka efter uppgifter för så kallade Funktionella analysregioner (FA-regioner) i enlighet med Tillväxtverkets indelning av Sveriges kommuner år 2011.   

SKL:s kommungruppsindelning delar in samtliga kommuner i Sverige i nio övergripande kommungrupper efter vissa strukturella egenskaper. Bland dessa kan nämnas befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 

Tillväxtverkets indelning i FA-regioner delar in Sveriges kommuner i 72 sammanhängande geografiska regioner. Indelningen i FA-regioner ersätter Nuteks tidigare indelning i LA-regioner. En Funktionell analysregion är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen är främst tänkt att användas vid regionala analyser och jämförelser.    

Förteckning över Variabler och årtal

Läs om Begrepp och definition

För guide om hur databasen kan användas se Guide